houseodinaproducten ID 478687073631591 houseodinaproducten ID 478687073631591
top of page

Algemene voorwaarden 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP HOUSEOFINA

Ondernemingsgegevens :

Houseofina

draaiweg 1B

9470 Denderleeuw

België

contact@houseofina.com

BE0741834620

 

1/ Algemene bepalingen


De e-commerce website Houseofina van Ina Van Muylem, eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Draaiweg 1B, 9470 Denderleeuw biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (klant).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Houseofina moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Houseofina aanvaard zijn. 

 

2/ Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en/of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijs is exclusief verzendingskosten en van toepassing voor België en Nederland.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

Elke korting of aankoopbon aan de klant toegekend, wordt in vermindering gebracht van de aankoopprijs.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

 

3/ Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Houseofina niet. Houseofina is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Houseofina is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Houseofina.

Houseofina kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Elk aanbod is vrijblijvend. Houseofina is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Als de klant een bestelling plaatst, aanvaardt hij het aanbod. Houseofina behoudt zich echter wel het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als :

  • De door de klant ingevulde informatie niet correct of volledig is en als Houseofina twijfelt aan de juistheid van deze informatie

  • De klant een eerdere betalingsverplichting niet heeft nagekomen

  • De klant heeft de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en / of heeft een eerdere bestelling niet opgehaald

  • Het door de klant aangegeven afleveradres is in een land waar Houseofina niet bezorgd

 

 4/ Online aankopen


Bestellingen worden pas gemaakt/besteld en verzonden na het ontvangen van het volledige verschuldigde bedrag. 

Houseofina voor een veilige betaalomgeving met het externe betaalplatform “stripe”. Deze manier van betalen houdt in dat de betaling onmiddellijk bij ons wordt geregistreerd waardoor de bestelling eveneens snel in behandeling kan worden genomen. Betalen kan via Bancontact.Deze opties is gratis en zonder extra kosten.

Houseofina is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is. 

 

5/ Levering en uitvoering/uitvoer


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

Andere Europese landen enkel mogelijk na aanvraag.

De levering gebeurt in België door Bpost en in Nederland door PostNL.

Houseofina is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij de leverdienst zelf.

Bij de bevestiging van je bestelling heb je de mogelijkheid om een ander adres op te geven dan het adres waarop de factuur staat. Maak daar gebruik van als je niet in de mogelijkheid bent om het pakket zelf in ontvangst te nemen (vul dan daar je lokale postkantoor in of een afhaalpunt in je buurt). Op die manier reduceren we het aantal verloren/niet aangekomen pakketjes.

Artikelen uit voorraad worden binnen 1 à 2 WERKdagen verzonden, voor op maat gemaakte artikelen moet je rekenen op 5à 7WERKdagen. Wanneer deze termijn wordt overschreden zullen we via e-mail contact opnemen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan Houseofina. 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Houseofina was geboden. Bij het kiezen van een verzending zonder track and track is Houseofina op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies, noch verantwoordelijk voor het vergoeden van dit verlies op eender welke manier. 

De verzendingskosten bedragen (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van derden) :

-Voor een bestelling in België : €5 (boven €50 gratis verzending)

-Voor een bestelling in Nederland : €8 (boven €80 gratis verzending)

Bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen onderhevig zijn aan extra toeslagen en / of belastingen. Deze toeslagen en / of belastingen worden nadrukkelijk niet meegerekend in de totaalprijs. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en / of belastingen zijn voor uw rekening en risico.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

Houseofina vrijwaart zich voor alle schade of verlies die voortvloeit door derden bij de levering, deze zal dan ook niet door ons vergoed worden.

 

6/ Eigendomsvoorbehoud en overgang van risico

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, ongeacht de leverdatum van voornoemd product, de exclusieve eigendom van Houseofina. De klant verbindt er zich toe, zo nodig derden, op het eigendomsvoorbehoud van Houseofina te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

7/ Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aan kopen bij Houseofina, hierbij vindt er een overeenkomst op afstand plaats.

De klant heeft volgens artikel VI. 47 WER het recht om binnen een termijn van 14 KALENDERdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant :

- een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring sturen per post en per e-mail

 Het volstaat dat de klant zijn mededeling tot herroeping binnen de 14 dagen verzonden heeft.

In geval van opzegging moet de klant de producten terugzenden naar Houseofina, draaiweg 1B,9470 Denderleeuw of overhandigen aan Houseofina (Van Muylem Ina) binnen de 14 kalenderdagen nadat hij zijn herroepingsbeslissing aan Houseofina heeft meegedeeld. Het volstaat als de goederen teruggezonden worden binnen de 14 kalenderdagen. De directe kosten die ontstaan uit het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, gebruiksaanwijzingen, factuur, aankoopbewijs en het originele prijslabel.  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Houseofina zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren en passen, maar niet mag gebruiken. Dit is vergelijkbaar met wat hij in een winkel zou mogen doen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Houseofina alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, EXCLUSIEF de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Houseofina op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Houseofina behoudt zich de mogelijkheid om de terugbetaling uit te stellen totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Houseofina betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Houseofina geboden goedkoopste standaard levering worden NIET terugbetaald.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor :

  • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Houseofina geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

  • De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (hieronder vallen ALLE handgemaakte/gepersonaliseerde artikelen)

  • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken

  • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

  • Overeenkomsten waarbij de klant Houseofina specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten

 

8/ Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de Houseofina klantendienst en het artikel op zijn eigen kosten terug te bezorgen aan Houseofina. 

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Houseofina zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken (14 kalenderdagen) na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. 

Houseofina stelt alles in het werk om de producten zo exact mogelijk te omschrijven en te tonen. Het is echter onmogelijk om de reële kleur van de producten geheel natuurgetrouw op het scherm weer te geven. Bovendien hangt de kleurweergave af van het door de klant gebruikte computermateriaal, zodat Houseofina niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de kleuren. De aan de producten gekoppelde documenten (afbeeldingen, teksten en andere beschrijvende elementen) zijn bedoeld ter illustratie en houden geen contractuele verbintenissen in.

 

9/ Klantendienst

 

De klantendienst van Houseofina is bereikbaar via e-mail op contact@houseofina.com. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Houseofina zal elke klacht binnen de 14 WERKdagen behandelen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 WERKdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

10/Sancties niet betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Houseofina beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van €5 per factuur. 
Onverminderd het voorgaande behoudt Houseofina zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

11/ Privacy


De verantwoordelijke voor de verwerking, Houseofina, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden : de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Houseofina gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing : hiertegen kan men zich kosteloos verzetten. De klant kan zich hiervoor richten tot de klantendienst van Houseofina.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Houseofina heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Houseofina houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via de klantendienst.
 

12/ Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies”op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 


13/ Aantasting geldigheid - niet-verzaking 

 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Houseofina om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

14/ Wijziging algemene voorwaarden

 

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Houseofina. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden. 

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Er zal ook altijd de voorkeur gegeven worden aan de matiging van de nietige bepaling tot wettige clausules.

Houseofina kan deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal altijd gepubliceerd worden op algemene voorwaarden | Houseofina   .De klant gaat bij het plaatsen van een bestelling akkoord met de algemene voorwaarden die op dat moment gepubliceerd zijn.

 

15/ Bewijs


De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

16/ Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch consumentenrecht is van toepassing op geschillen tussen consument en verkoper, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Indien de consument in het buitenland woont, is Het Weens Koopverdrag van toepassing.

In geval van geschil zal eerst gezocht worden naar een minnelijke oplossing, enkel indien dit niet mogelijk zou zijn, kan er overgegaan worden naar een gerechtelijke geschillenbeslechting.

De consument aanvaardt om elk geschil met betrekking tussen hem en Houseofina uitsluitend aanhangig te maken bij de rechtbanken van Brussel.

bottom of page
houseodinaproducten ID 478687073631591